info@gispro.bg +359 52 601 243

Услуги

Какво е ГИС ?

Какво е ГИС ?

ГИС представлява съвкупност от компютърен софтуер и хардуер за създаване, съхраняване, управление, обработка, анализ и визуализация на геопространствена информация. Географските информационни системи събират географски данни, организирани в различни тематични слоеве.

ГИС дава възможност да се изследват пространствените и функционални зависимости между обектите, да се управляват сложни пространствено - времеви процеси (транспортна инфраструктура, техническа инфраструктура и др.), да се анализират компонентите на географската среда.

ГИС системите оказват сериозно влияние върху ефективното и успешно развитие на бизнеса, предоставяйки обемна и лесна за управление информация. 

 

Услуги

„ГИС ПРО“ EООД е специализирана в предоставянето на услуги и цялостни съвременни и високотехнологични решения в областта на:

 • Изготвяне на стратегически планови документи с програмен характер, за осигуряване адекватна основа за балансирано и устойчиво развитие на градовете и прилежащите територии, чрез прилагане на интегриран подход за планиране и управление развитието на територията;
 • Изготвяне на специализирани тематични анализи в т.ч. социално-икономически анализи, анализи в областта на устройството на територията и градоустройственото планиране, комплексни геопространствени анализи, SWOT анализи, пространствени анализи и моделиране;
 • Проектиране и разработване на цялостни ГИС приложения за управлението и устройството на територията, за управление на трафика, на околната среда, инфраструктурата и др. (вкл. разработване на географска база данни);
 • ГИС сървърни решения, включително публикуване на карти и географска информация в интернет;
 • Общи устройствени планове
 • Цифрова обработка на геопространствени данни, анализ и дешифриране на сателитни и аерофото изображения;
 • Теренни GPS измервания и картиране;
 • Изготвяне на проектни предложения и апликационни форми за кандидатстване по оперативните програми, финансирани от ЕС;
 • Изготвяне на специализирани технически задания;
 • Организиране и провеждане на обучения.
 • ГИС Услуги