Начало

През 2013 г. община Белоградчик стартира проект за „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Белоградчик”, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Проектът се осъществява в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-03/2013/028. Общата му стойност е 197 451 лв., а срокът за изпълнение 18.12.2013 - 18.06.2015 г.

ИПГВР на гр. Белоградчик се разработва като публичен планов документ със стратегически характер, чрез който ще се осигури адекватна основа за балансирано и устойчиво развитие на гр. Белоградчик чрез прилагане на интегриран подход за планиране и управление развитието на територията.