За проекта

ИПГВР е стратегически документ, който очертава насоките за икономическо и социално развитие, както и за възстановяване на градската среда или части от нея. Разработва се в съответствие с Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР за градовете от ниво 4, съгласно с НКПР 2025. Планът интегрира политики и обединява различни заинтересовани страни за провеждането им, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града, респективно конкретни приоритети на развитието, определени в действащите стратегически документи.

Чрез интегрирания план за развитие се осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и ресурси за постигане на конкретни цели с помощта на различни финансови инструменти. Планът се разработва с участието и ангажираността на всички заинтересовани структури на гражданското общество, бизнеса, НПО и др.

Дългосрочната цел на ИПГВР е да се превърне гр. Белоградчик в по-атрактивно място за живеене и работа, чрез подобряване на транспортната свързаност и на техническа инфраструктура, повишаване на трудовата заетост, нивото и качеството на образованието, на услугите и съхраняване на природното равновесие и културната идентичност;

В рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Белоградчик“ ще бъдат изпълнени следните дейности:

  • Дейност 1: Дейности за организация и управление на проекта
  • Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител
  • Дейност 3: Изпълнение на договор за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Белоградчик
  • Дейност 4: Преценка за необходимостта от екологична оценка съгласно ЗООС и оценка за съвместимост, съгласно ЗБР или извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР
  • Дейност 5: Мерки по информация и публичност
  • Дейност 6: Извършване на одит

За изпълнение на Дейност 3 Изпълнение на договор за техническа помощ за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Белоградчик, община Белоградчик избра ДЗЗД „Интегриран план Белоградчик“, с която сключи договор с предмет „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Белоградчик“.