Дейности

В процеса на изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Белоградчик ще бъдат изпълнени следните дейности:

  • Идентификация на заинтересованите страни, оценка и анализ на нуждите и очакванията от бъдещия ИПГВР;
  • Събиране, обработка и интеграция в целева интернет платформа на плана на необходимите геопространствени и атрибутивни данни за територията на гр. Белоградчик и прилежащия хинтерланд на урбанизираното ядро;
  • Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в пространствено-функционален, социално-икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията на гр. Белоградчик с действащи устройствени планове/схеми;
  • Подпомагане на общината и нейните партньори при формулирането на реалистична Визия за развитието на града с хоризонт 2020 г., синтезираща очакванията на целевите групи и обективните дадености и възможности, дефинирани въз основа на целевият проблемен анализ;
  • Формулиране на адекватна стратегическа рамка на ИПГВР (стратегически цели, приоритети, мерки и проекти);
  • Процедура по изпълнение на изискванията на ЗООС;
  • Изготвяне на Матрица – бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите в ИПГВР;
  • Разработване на механизъм за прилагане на плана, неговото наблюдение, контрол и актуализация;
  • Осигуряване на принципите на партньорство и публичност.