Резултати

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Белоградчик ще представлява целеви инструмент за планиране и управление развитието на урбанизираната територия чрез прилагането на единен подход за пространствена, времева и функционална координация и интеграция на политически и управленски действия, концентрация на ресурси и използване на специфични инструменти.

ИПГВР ще създаде необходимите предпоставки и условия за динамично и комплексно развитие на територията гр. Белоградчик като център с регионално значение, повишаване качеството на живот на местната общност, подобряване условията за бизнес и повишаване на инвестиционната атрактивност на града и прилежащите му територии.

Конкретни резултати от изпълнение на дейностите:

 1. Идентифицирани заинтересовани страни, които ще вземат участие в процеса на изготвяне на ИПГВР на гр. Белоградчик. Изготвен списък. Доклад с нужди и очаквания на заинтересованите страни и причините за техния избор.
 2. Създадена специализирана Географска информационна система на ИПГВР. На ГИС базираната платформа ще бъдат нанесени обектите, включени в плана.
 3. Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в пространствено-функционален, социално-икономически и екологичен план и по отношение на осигуреността на територията на гр. Белоградчик с действащи устройствени планове/схеми.
 4. Визия за развитието на гр. Белоградчик с хоризонт 2020 г., синтезираща очакванията на целевите групи и обективните дадености и възможности, дефинирани въз основа на целевият проблемен анализ.
 5. Адекватна стратегическа рамка на ИПГВР на гр. Белоградчик (стратегически цели, приоритети, мерки и проекти)
 6. Матрица - бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите в ИПГВР на гр. Белоградчик
 7. Механизъм за прилагане на плана, неговото наблюдение, контрол и актуализация
 8. Осигуряване на принципите на партньорство и публичност чрез провеждане на:
  • Анкетно (социологическо) проучване сред населението при изготвяне на ЦПА;
  • Обществено обсъждане за представяне на резултатите от ЦПА и Визията за развитие на гр. Белоградчик;
  • Анкетно проучване сред заинтересованите страни при формулиране на проектните идеи;
  • Три фокус групи за дискутирани на проекти и дейности на ИПГВР на гр. Белоградчик;
  • Обществено обсъждане за представяне на окончателен проект за ИПГВР на гр. Белоградчик.

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ:

ИПГВР НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК, ОДОБРЕН ОТ ОБС БЕЛОГРАДЧИК И УО НА ОПРР