Новини

 • Решение № МО 3 – ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

  Решение № МО 3 – ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

  Съгласно чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и представената писмена документация по чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от същата наредба, чл. 31, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 37, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)
  12.02.2015
 • Покана за обществено обсъждане на 	 Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Белоградчик

  Покана за обществено обсъждане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Белоградчик

  Община Белоградчик и ДЗЗД „Интегриран план Белоградчик“ имат удоволствието да ви поканят на обществено обсъждане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Белоградчик и програма за реализация на плана в рамките на проект за „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Белоградчик”
  29.01.2015
 • Обществено обсъждане

  Обществено обсъждане

  От месец декември 2013 г., община Белоградчик изпълнява проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Белоградчик“, финансиран по ОПРР 2007-2013, чрез ЕФРР на ЕС. Проектът е на обща стойност 197 451 лв. и се изпълнява в периода 18.12.2013 - 18.06.2015г.
  21.11.2014