През месец октомври 2014г. се проведе социологическо проучване сред населението на гр. Белоградчик с цел проучване за проблеми и потенциални възможности за развитие на града.

Основен принцип при разработването на ИПГВР на гр. Белоградчик е свързан със създаването на необходимите условия за ангажиране на всички заинтересовани страни в процеса на планиране, осигуряване на високо ниво на публичност и прозрачност при разработване на плана.

През месец октомври 2014г. се проведе социологическо проучване сред населението на гр. Белоградчик с цел проучване за проблеми и потенциални възможности за развитие на града.

Осигуряване на принципите на партньорство и публичност ще се постигне чрез организиране и провеждане на следните събития:

  • Обществено обсъждане за представяне на резултатите от ЦПА и Визията за развитие на гр. Белоградчик;
  • Анкетно проучване сред заинтересованите страни при формулиране на проектните идеи;
  • Три фокус групи за дискутиране на проекти и дейности на ИПГВР на гр. Белоградчик;
  • Обществено обсъждане за представяне на окончателен проект за ИПГВР на гр. Белоградчик.