Географски и информационни решения за Бъглария

Клиенти на ГИС ПРО
Клиенти на ГИС ПРО
 • Белослав
 • Главиница
 • Долна Митрополия
 • Златарица
 • Крумовград
 • Стамболово
 • Симеоновград
 • Смолян
 • Тутракан
 • Тетевен
 • Опака
 • Левски
 • Крушари
 • Дряново
 • Хайредин
 • Летница
 • Кнежа
 • Плевен
 • Каварна
 • Земен

„ГИС ПРО“ EООД е основана през 2012 година, специализирана е в предоставянето на услуги и цялостни съвременни решения в областта на регионалното планиране и териториалното и селищно устройство както на национално, така и на местно ниво.

„ГИС ПРО“ EООД развива дейността си на основата на високия професионализъм, квалификацията и опита на своите експерти, в съчетание с качествата на геоинформационните технологии и възможностите, които те предлагат в събирането, обработката и анализа на геопространствени данни и генерирането на географска информация, необходима при управлението на територията.

„ГИС ПРО“ EООД е пионер в създаването на web базирани географски информационни системи. Ние създаваме и поддържаме геопространствени данни за общинските администрации, които са общодостъпни както за редовите служители в администрацията, така и за обикновените потребители.

Какво е ГИС ?
Натисни за повече  

За да разберем какво точно представлява ГИС трябва да погледнем назад към картографията и по-специално, развитието на цифровата картография.

През 60-те години на 20 век силно нараства потребността от компютърни програми, които могат да извършват операции, свързани с анализа на картите, които са сложни и когато се извършват ръчно изискват много време и голям човешки ресурс.

Близо 10 години по-късно се развива и стремежът за използване на компютрите, които да отменят ръчните картографски дейности, особено по отношение на по-трудоемките задачи, като надписване, оцветяване и др.

Развитието на цифровата картография е най-вече следствие от прогреса в областта на компютърния дизайн (CAD – Computer-Aided Design).

Понятието най-често се свързва със създаване на карти, но в действителност картата е само един от начините за работа в ГИС среда и един от продуктите на Географските информационни системи.

ГИС не са само хардуер и софтуер. Философията на ГИС, e че тези технологии трябва да се обединят с данните, хората и приложенията, за да ги направят напълно функционални системи за обработка на географски процеси.

Специфичният обект, който се изследва, е физическото пространство и поради тази причина се нарича географска информационна система или ГИС.

Те съчетават пространственото местоположение на обектите с описателната информация за тях. Комбинирането и визуализирането на тези данни в слоеве подпомага по-доброто разбиране на събитията и взаимовръзките между обектите.

Географските информационни системи могат да бъдат разглеждани в три основни аспекта:

 • База от данни - В основата си ГИС се базира на структурирана база от данни, представяща поведението и взаимовръзките на обектите в реалния свят.
 • Карти - В ГИС среда данните могат да бъдат визуализирани под формата на карти. Картите описват местоположението на обектите и пространствените взаимовръзки между тях. Те се явяват своеобразен “прозорец към базата от данни”.
 • Модели - ГИС предоставя възможност за моделиране на заобикалящия ни свят по един нов, съвременен начин.

Перспективите за надграждане и разширяване възможностите на ГИС са обвързани и с нуждата от рентабилен контрол, мониторинг и постоянен анализ на дейностите, които осъществява потребителя.

Концепцията и философията която следва развитието на ГИС е ориентирана към създаването и на солидна основа от данни за реализирането на единен информационен масив.

ГИС дава възможност за бързи и интуитивни заявки и представяне на резултати в уеб среди и на мобилни устройства. Тази лекота, с която може да бъде изложена информацията, превърна географските информационни системи в ценна подкрепа при вземането на решения за различни проекти.

ГИС системите оказват сериозно влияние върху ефективното и успешно развитие на бизнеса, предоставяйки обемна и лесна за управление информация.

УСЛУГИ

 • Изработване на общи и подробни устройствени планове.Изработване на общи и подробни устройствени планове.
 • Изготвяне на предпроектни проучвания и технически проекти за фотоволтаични електроцентрали.Изготвяне на предпроектни проучвания и технически проекти за фотоволтаични електроцентрали.
 • Разработване на географска база данни.Разработване на географска база данни.
 • Проектиране и разработване на цялостни ГИС решения за управлението и устройството на територията на околната среда, инфраструктура и др.Проектиране и разработване на цялостни ГИС решения за управлението и устройството на територията на околната среда, инфраструктура и др.
 • ГИС сървърен хостинг, включително публикуване на карти и географска информация.ГИС сървърен хостинг, включително публикуване на карти и географска информация.
 • Изготвяне на стратегически планови документи с програмен характер, за осигуряване адекватна основа за балансирано и устойчиво развитие на градовете и прилежащите територии, чрез прилагане на интегриран подход за планиране и управление развитието на територията.Изготвяне на стратегически планови документи с програмен характер, за осигуряване адекватна основа за балансирано и устойчиво развитие на градовете и прилежащите територии, чрез прилагане на интегриран подход за планиране и управление развитието на територията.

Клиенти

ОУП

Общ устройствен план

Община Белослав

Община Главиница

Община Долна Митрополия

Община Златарица

Община Крумовград

Община Стамболово

Община Симеоновград

Община Смолян

Община Тутракан

Община Тетевен

Община Опака

Община Левски

Община Крушари

Община Дряново

Община Хайредин

ГИС

Географска информационна система

Община Летница

Община Кнежа

Община Левски

Община Плевен

Община Каварна

ИПГВР

Интегриран план за градско възстановяване и развитие

Белоградчик

Девин

Техническо задание за ОУП

Плевен

Бобов дол

ЕО

Екологична оценка

Земен

УЕБ базиран информационен портал

Изготвяне на УЕБ базиран информационен портал за нуждите на проект MOBISEC (Черноморска регионална агенция за управление на енергията)

ДРУГИ

Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление – Благоевград

КОНТАКТИ